תנאי הרשמה ומדיניות ביטולים

תנאי הרשמה – בלתי חוזרים
אני קריאתך מסמך זה, הינך מבין, מסכים ומתחייב כדלקמן:

תשלום שנתי בהתאם למסלול הנבחר, הניתן לחלוקה של עד – 10 תשלומים שווים.

במידה ותידרש ביטול ההרשמה, אזי יש לפנות באמצעות דוא"ל לגברת טלי מלכא, ראש מדור שכ"ל בכתובת – [email protected]

תנאי ביטול

ידוע לי, כי במקרה ואבטל שיעורים לגיל הרך, מתאריך הבקשה, אחויב בתשלום של עד שלושה חודשים נוספים.
במקרה ואבטל שיעורי נגינה וביצוע, אחויב בתשלום לחודש נוסף בלבד